Phương pháp NCKH

Chương 1: Khảo sát xử lý số liệu

Giới thiệu chung về cách thu nhập xử lý và số liệu.

Chương 2: Thống kê mô tả

Trình bày cách thực hiên mô tả số liệu bằng phần mềm SPSS.

Chương 3: Mô tả bằng bảng kết hợp

Trình bày bảng kết hợp 2 biến định tính, kết hợp nhiều hơn 2 biến định tính, kết hợp 1 biến định tính 1 biến định lượng.

Chương 4: Trình bày kết quả bằng đồ thị

Trình bày kết quả theo 3 dạng đồ thị thường gặp: dạng tròn, dạng cột, dạng đường.

Chương 5: Kiểm định sự khác biệt

Chương 5: Kiếm định sự khác biệt (tiếp theo)

Giới thiệu cách kiểm định sử dụng trong thống kê.

Chương 6: Kiểm định mối liên hệ

Trình bày sự tương quan giữa các biến định lượng và mối liên hệ giữa hai biến định tính.

Chương 7: Xây dựng kiểm định thang đo

Trình bày cách xây dựng kiểm định thang đo.

Nguồn: Cô Trần Thị Tuấn Anh, UEHKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét