NCKHSV NH 2015 - 2016

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 


TT
Nội dung công việc
Thời gian
thực hiện
Đơn vị
thực hiện
1.      
-    Triển khai kế hoạch NCKHSV đến Khoa, SV
-    Tổ chức buổi nói chuyện về NCKH SV
Tháng 8/2015
Tháng 08/2015
P. CTHSSV,
Các Khoa, SV
Cuộc thi Ý tưởng NCKHSV:
2.      
Tuyên truyền và giới thiệu cuộc thi, tiếp nhận hồ sơ dự thi.
Đến 15/9/2016
P. CTHSSV,
Các Khoa, SV
3.      
Tổng hợp, phân loại, chấm sơ loại
15/9-25/09/2015
P. CTHSSV
4.      
Tổ chức chấm vòng bảo vệ ý tưởng (cấp trường).
25-30/09/2015
P. CTHSSV
5.      
Hoàn thiện ý tưởng
30/09-30/10/2015
Sinh viên
6.      
Chấm vòng chung kết ý tưởng

10 đến 25/11/2015
P. CTHSSV,
Các Khoa
Xét duyệt đề cương:
7.      
Sinh viên nộp đề cương nghiên cứu về Khoa (trường hợp không tham gia cuộc thi Ý tưởng NCKHSV)
Trước ngày 15/09/2015
Các khoa, Sinh viên
8.      
Khoa tổ chức Hội đồng chấm vòng sơ loại đề cương nghiên cứu (Khoa thông báo tình hình SV tham gia và báo lịch chấm vòng sơ loại đề cương nghiên cứu về Phòng CT HSSV trước khi diễn ra 3 ngày)
Trước ngày 30/09/2015
Các khoa,
Sinh viên,
P.CTHSSV
9.      
Phân công GVHD để hướng dẫn SV, SV hoàn thiện đề cương nghiên cứu:
- Từ ý tưởng đã vượt qua vòng bảo vệ ý tưởng.
- Từ các đề cương đã qua vòng sơ loại của Khoa.
01-14/10/2015
Các Khoa, GVHD, SV
10.  
Tổng hợp danh sách đề tài và đề xuất Hội đồng xét duyệt đề cương, trình Ban Giám hiệu.
Trước ngày
14/10/2015
Các Khoa,
P. CTHSSV
11.  
Quyết định lập HĐ xét duyệt đề cương
15-20/10/2015
BGH
12.  
Họp xét duyệt đề cương nghiên cứu.
20-30/10/2015
Các Khoa
13.  
Nộp hồ sơ tổng hợp xét duyệt đề cương của các Khoa về   P.CTHSSV
Trước ngày 31/10/2015
Các Khoa
14.  
-    Tổng hợp danh sách đề tài được duyệt thực hiện, trao đổi, thống nhất với các Khoa
-    Chỉnh sửa đề cương (nếu có)
-    Trình Ban Giám hiệu và thông báo
kinh phí hỗ trợ của Nhà trường phân bổ cho từng đề tài.
01-11/11/2015
P. CTHSSV
Các Khoa
15.  
Quyết định duyệt thực hiện đề tài
12-19/11/2015
BGH
16.  
Thời gian chính thức thực hiện đề tài.
20/11/2015
-20/05/2016
Sinh viên
Các Khoa
Nghiệm thu đề tài:
17.  
Tổng hợp danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu và danh sách đề tài được nghiệm thu cấp khoa trình Ban Giám hiệu.
Trước ngày
20/05/2016
Các khoa
P. CTHSSV
18.  
Quyết định lập HĐ nghiệm thu cấp khoa
23-29/05/2016
BGH
19.  
Họp nghiệm thu cấp khoa
30/5-05/06/2016
Các khoa
20.  
Đề nghị đề tài dự giải cấp trường.
Trước ngày 08/06/2016
Các khoa
21.  
Nộp hồ sơ nghiệm thu về Phòng CTHSSV.
Trước ngày 13/06/2016
Các khoa
22.  
Quyết định lập HĐ thẩm định cấp trường
08-15/06/2016
BGH
23.  
Tổ chức hội đồng thẩm định công trình NCKHSV cấp trường.
15-25/06/2016
P. CTHSSV
Tiến hành gửi công trình dự giải Eureka
Tháng 8, 9/2016
P. CTHSSV
24.  
Quyết định cộng điểm, khen thưởng,
cập nhật thành tích cho sinh viên đạt thành tích cao trong NCKH.
Tổ chức khen thưởng SV đạt giải cao.
Tháng 9/2016
P. CTHSSV,
P. Đào tạo,
Các Khoa


Các tài liệu liên quan:

1. Kế hoạch NCKHSV năm 1025 - 2016

2. Kế hoạch và điều lệ cuộc thi ý tưởng khoa học năm 2015 - 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét